آرشيو کلي آثار    |      شرح حال     |       آلبوم       |          فعاليت ها          |         تماس        |        جستجو

   جمعه گردي ها         شعرها     |   مجموعهء مصاحبه ها        «خاطرات ادبی وسياسی»    |   مجموعهء تلويزيونی «چهره خانه»   

  مجموعهء تلويزيونی «در پيشگاه فرهنگ»   |   مجموعهء راديوئی «جستار در فرهنگ شناسی»  |  مجموعۀ «در قلمروی فرهنگ» 

 ويدئوهای آموزشی    |   برنامهء راديوئی «واژه خانه»   |    مقالات    |    اسلام و تشيع   |   فرهنگ شناسی  |  ادبيات، تاريخ، فرهنگ

«عصرانه با يک شاعر»    |    کتابخانهء اينترنتي   |  نامه هاي سرگشاده |  خط پرسيک     English Section

افزوده های فروردين و ارديبهشت 1394

افزوده های ماه های ديگر

چهره خانه

گزارش ويدئوئی ديدار با چهره ها

در برنامهء نگاه از عليرضا ميبدی

***

فصل 1. محمود اعتمادزاده (به آذين)

بخش  اول

يوتيوب     ويمئو    فايل صوتی

بخش  دوم

يوتيوب     دانلود     فايل صوتی

بخش سوم

يوتيوب     دانلود   فايل صوتی

بخش چهارم

يوتيوب     دانلود     فايل صوتی

بخش پنجم

يوتيوب     دانلود    فايل صوتی

بخش ششم

يوتيوب     دانلود   فايل صوتی

بخش هفتم

يوتيوب   دانلود    فايل صوتی

***

فصل 2. در جواديه

بخش اول ـ آقای ميرزاده

يوتيوب   دانلود   فايل صوتی

بخش دوم: مش سلطانعلی

يوتيوب   دانلود   فايل صوتی

***

فصل 3. حزب توده

بخش اول ـ احسان طبری

يوتيوب    دانلود   فايل صوتی

بخش دوم ـ دکتر غفار حسينی

يوتيوب    دانلود   فايل صوتی

بخش  سوم ـ نگاهی به اعتراضات

يوتيوب    دانلود   فايل صوتی

***

(ادامه دارد)

14 کتاب نوری علا

به رايگان بر روی اينترنت:

صور و اسباب در شعر امروز ايران

تئوری شعر: از موج نو تا شعر عشق

مجموعهء «سه پله تا شکوه»

مجموعهء «کليد آذرخش»

موريانه ها و چشمه:

يک شعر بلند

زندگی کمال اتاتورک (ترجمه)

پی.دی.اف)  (ورد)

(خريد نسخهء چاپی)

ترک های امروز (ترجمه)

(پی.دی.اف)  (ورد)

جامعه شناسی تشيع اثنی عشری

پيدايش و نقش دينکاران امامی

(خريد نسخهء چاپی)

مبانی سکولاريسم نو

سکولاريسم نو برای ايران

(خريد نسخهء چاپی دو کتاب بالا)

در چند و چون «آلترناتيو»

در چند و چون «انتخابات آزاد»

شمه ای از شرح حال

گفتگو با ميرزاآقا عسگری

در سه قسمت:

1   2   3

بی پرده بی تعارف

با اسماعیل نوری علا

برنامه ای از مهدی فلاحتی

در صدای امريکا:

قسمت اول   قسمت دوم

نگاهی به چند تجربهء سياسی

گفتگو با اسماعيل نوری علا

پرسش ها از سايت توانا

ويدئو

«واژه خانه»>>>

تحول يا تکامل؟

فايل صوتی از برنامهء عليرضا ميبدی در راديو همراه

4 ارديبهشت 1394

از مجموعهء «جمعه گردی ها»>>>

4 ارديبهشت 1394

ما و نهادهای مدنی خارج کشور

از نظر من، در پنج سال گذشته، با وجود لجاجت سرسختانهء شخصيت ها و رهبران گروه های سياسی، راه درازی طی شده است. اختلافات عقيدتی و باورهای فلسفی و سياسی، در دوام آوردن حکومت اسلامی و دراز شدن دوران زندگی در تبعيد، کم رنگ و گاه بی معنا می نمايند. جنگ ميان پادشاهی خواه و جمهوری خواه در خارج کشور بی معنا و بی حاصل است. جدال مابين سوسياليسم و ليبراليسم، در فاصله های بسيارمان از ايران، بيشتر حکم سرگرمی را دارند. مسلمان و يهودی و مسيحی و بهائی در خارج کشور رمز و راز انسانی ِ همزيستی را می آزمايند و برای ايران آينده همين فضا را می خواهند.  

فايل: صوتی     تصويری        پی.دی.اف

دربارهء سمينار تورنتو و روند مهاجرت ها

در قسمت دوم برنامهء ياران ِ عليرضا ميبدی

1 ارديبهشت 1394

مجموعهء هفتگی «عصرانه با يک شاعر»

اين هفته: تشبيه و ابهام با نمونه ای از شعر احمد شاملو

 در برنامهء عليرضا ميبدی در راديو همراه

1 ارديبهشت 1394

«چهره خانه»
فصل دوم ـ حزب توده
قسمت سوم: نگاهی به اعتراضات
24 فروردين 1394

از مجموعهء «جمعه گردی ها»>>>

21 فروردين 1394

تفاهمی در غياب نمايندگان واقعی ملت ايران!

اين اپوزيسيون سکولار دموکرات ايران است که بايد سخنگوی ملتی فشرده گلو شود و از جانب آنان به اين نوع سياست که از جانب «وتو»داران اعمال می شود اعتراض کند و، همچون نمايندگان حزب جمهوريخواه در کنگرهء امريکا، شجاعانه اعلام بدارد که تفاهمات با حکومت اسلامی ِ ذليل شده اما همچنان مسلط بر ايران تنها تفاهماتی با همان حکومت است و ربطی به ملت ايران ندارد.

فايل صوتی      فايل تصويری         فايل پی.دی.اف

مجموعهء هفتگی «عصرانه با يک شاعر»

اين هفته: فريدا صبا

 در برنامهء عليرضا ميبدی در راديو همراه

18  فروردين 1394

«چهره خانه»
فصل دوم ـ حزب توده
قسمت دوم: دکتر غفار حسينی
17 فروردين 1394

«واژه خانه»>>>

«از خود بيگانگی» ترجمهء کدام واژهء فرنگی است؟

قسمت دوم

فايل صوتی از برنامهء عليرضا ميبدی در راديو همراه

14 فروردين 1394

از مجموعهء «جمعه گردی ها»>>>

14 فروردين 1394

نظريه های فقهی در خدمت منافع متغير دينکاران

جريان انحلال نهاد مذهب در زمان فروپاشی نهاد حکومت صفوی، و متفرق شدن دينکاران امامی به ارادهء نادر شاه، و همراستا شدن زمينداران و بازاريان با دينکارانی که در منطقهء زندگی آنان حضور يافته بودند نمی توانست بدون زمينه سازی های لازم نظری (يا فقهی) تحقق يابد؛ چرا که ادغام نهاد مذهب در ديوانسالاری حکومت نيز بر اساس احتجاجاتی فقهی انجام گرفته و جا افتاده بود و تا تغييراتی در سطح فقه امامی صورت نمی گرفت اين روندها نيز به بلوغ خود نمی رسيدند.

فايل صوتی      فايل تصويری        فايل پی.دی.اف

«چهره خانه»
فصل دوم ـ حزب توده
قسمت اول: احسان طبری
12 فروردين 1394

مجموعهء هفتگی «عصرانه با يک شاعر»

اين هفته: فاطمه اختصاری ـ آصف نوروزی

 در برنامهء عليرضا ميبدی در راديو همراه

11  فروردين 1394

«واژه خانه»>>>

«از خود بيگانگی» ترجمهء کدام واژهء فرنگی است؟

قسمت اول

فايل صوتی از برنامهء عليرضا ميبدی در راديو همراه

7 فروردين 1394

خاطرات ادبی و سياسی

در گفتگو با عليرضا ميبدی

بخش 1: 15 آبان 1392

بخش 2:  17 آبان 1392

فايل صوتی دو برنامهء بالا

بخش 3:  19 آبان 1392

بخش 4:  20 آبان 1392

بخش 5:  22 آبان 1392

فايل صوتی دو برنامهء بالا

بخش 6:  24 آبان 1392

بخش 7:  27 آبان 1392

فايل صوتی برنامهء بالا

بخش 8:  4 آذر 1392

بخش9: 6 آذر 1392

بخش 10: 15 آذر 1392

بخش 11: 18 آذر 1392

بخش 12: 25 آذر 1392

بخش 13: 27 آذر 1392

بخش 14: 29 آذر  1392

بخش 15: 6 دی 1392

بخش 16: 9 دی 1392

بخش 17: 16 دی 1392

بخش 18: 18 دی 1392

بخش 19: 20 دی 1392

بخش 20: 27 دی 1392

بخش 21: 30 دی 1392

بخش 22: 7 بهمن 1392

بخش 23: 9 بهمن 1392

بخش 24: 16 بهمن 1392

بخش 25: 18 بهمن 1392

بخش 26: 21 بهمن 1392

بخش 27: 2 اسفند 1392

بخش 28: 12 اسفند 1392

بخش 29: 14 اسفند 1392

بخش 30: 16 اسفند 1392

بخش 31 ـ 30 تير 1393

بخش 32 ـ 10 امرداد 1393

بخش 33 ـ 3 شهريور 1393

بخش 34 ـ 5 شهريور 1393

بخش 35ـ 10 شهريور 1393

بخش 36 ـ 17 شهريور 1393

بخش37 ـ 21 شهريور 1393

بخش 38 ـ  7 مهر  1393

بخش 39 - 9 آبان 1393

بخش 40 ـ 12 آبان 1393

بخش 41 ـ26 آبان 1393

بخش 42 ـ 3 آذر 1393

بخش 43 ـ 10 آذر 1393

بخش 44 ـ 17 آذر 1393

بخش 45 ـ 24 آذر 1393

بخش 46 ـ 1 دی 1393

بخش 47 ـ 8 دی 1393

بخش 48 ـ 22 دی 1393

بخش 49 ـ 29 دی 1393

نگاهی به تحولات روابط روشنفکران ايرانی با قدرت

(1)  (2)   (3)   (4)

گفتگوگر: حسين حجازی 

از 2  بهمن تا 7 اسفند 1392

جنبش سکولار دموکراسی ايران

================

================

© 2007    -    esmail@nooriala.com    -    Fax: 509-352-9630

99 StatCounter - Free Web Tracker and Counter 9

CSSD9