آرشيو کلي آثار       |      شرح حال       |       آلبوم       |          فعاليت ها       |       تماس        |        جستجو

   جمعه گردي ها     |    شعرها     |   مجموعهء مصاحبه ها     |   «خاطرات ادبی وسياسی»    |   مجموعهء تلويزيونی «چهره خانه»   

  مجموعهء تلويزيونی «در پيشگاه فرهنگ»   |   مجموعهء راديوئی «جستار در فرهنگ شناسی»  |  مجموعۀ «در قلمروی فرهنگ» 

 ويدئوهای آموزشی    |    برنامهء راديوئی «واژه خانه»   |    مقالات    |    اسلام و تشيع   |   فرهنگ شناسی   |    ادبيات، تاريخ، فرهنگ

 «جزوهء شعر»   |   «عصرانه با يک شاعر»    |    کتابخانهء اينترنتي   |     نامه هاي سرگشاده    |  خط پرسيک   |   English Section

افزوده های ارديبهشت و خرداد ماه 1394

افزوده های ماه های ديگر

14 کتاب نوری علا

به رايگان بر روی اينترنت:

صور و اسباب در شعر امروز ايران

تئوری شعر: از موج نو تا شعر عشق

مجموعهء «سه پله تا شکوه»

مجموعهء «کليد آذرخش»

موريانه ها و چشمه:

يک شعر بلند

زندگی کمال اتاتورک (ترجمه)

پی.دی.اف)  (ورد)

(خريد نسخهء چاپی)

ترک های امروز (ترجمه)

(پی.دی.اف)  (ورد)

جامعه شناسی تشيع اثنی عشری

پيدايش و نقش دينکاران امامی

(خريد نسخهء چاپی)

مبانی سکولاريسم نو

سکولاريسم نو برای ايران

(خريد نسخهء چاپی دو کتاب بالا)

در چند و چون «آلترناتيو»

در چند و چون «انتخابات آزاد»

چهره خانه

گزارش ويدئوئی ديدار با چهره ها

در برنامهء نگاه از عليرضا ميبدی

***

فصل 1. محمود اعتمادزاده (به آذين)

بخش  اول

يوتيوب     ويمئو    فايل صوتی

بخش  دوم

يوتيوب     دانلود     فايل صوتی

بخش سوم

يوتيوب     دانلود   فايل صوتی

بخش چهارم

يوتيوب     دانلود     فايل صوتی

بخش پنجم

يوتيوب     دانلود    فايل صوتی

بخش ششم

يوتيوب     دانلود   فايل صوتی

بخش هفتم

يوتيوب   دانلود    فايل صوتی

***

فصل 2. در جواديه

بخش اول ـ آقای ميرزاده

يوتيوب   دانلود   فايل صوتی

بخش دوم: مش سلطانعلی

يوتيوب   دانلود   فايل صوتی

***

فصل 3. حزب توده

بخش اول ـ احسان طبری

يوتيوب    دانلود   فايل صوتی

بخش دوم ـ دکتر غفار حسينی

يوتيوب    دانلود   فايل صوتی

بخش  سوم ـ نگاهی به اعتراضات

يوتيوب    دانلود   فايل صوتی

بخش چهارم ـ ياد دوباره ای از طبری

يوتيوب    دانلود   فايل صوتی

***

فصل 4. از اميريه تا مهر آباد

بخش اول: غلامحسين ذاکری و کنکور

يوتيوب   دانلود   فايل صوتی

بخش دوم: استخدام در مهرآباد

يوتيوب     دانلود   فايل صوتی

بخش سوم ـ تجربه های مهرآباد

يوتيوب     دانلود   فايل صوتی

***

فصل پنجم ـ از دارالفنون تا سازمان برنامه

بخش اول: دانشسرا و دارالفنون

يوتيوب     دانلود   فايل صوتی

(ادامه دارد)

شمه ای از شرح حال

گفتگو با ميرزاآقا عسگری

در سه قسمت:

1   2   3

از مجموعهء «جمعه گردی ها»>>>

1 خرداد 1394

حکومت اسلامی و جنازهء نويسندگان سکولار

گردانندگان فرهنگی ِ حکومت اسلامی ناچار بوده اند تا برای مشکل «تشييع جنازه» چاره ای عاجل بجويند. آنها تا توانسته بودند از جنازه های عوامل خودشان استفاده کرده بودند. جنازهء شهداشان را در همه شهرها گرداننده بودند. آنها را در دانشگاه و ميدان و گورستان های مذهبی دفن کرده و سراسر کشور را به گورستانی بزرگ تبديل کرده بودند؛ اما اکنون «دشمنان»، «طاغوتيان»، «کافران» و «سکولارها» (اين مخالفان واقعی نشستن مذهب در حکومت) نيز، با استفاده از همان زمينهء تاريخی ـ استوره ای ِ تشيع، با جنازه های شهدا و کشته گان خود به ميدان در می آمدند.

فايل صوتی      فايل تصويری        فايل پی.دی.اف

«واژه خانه»>>>

درآمدی بر روند واژه سازی - 1

فايل صوتی از برنامهء عليرضا ميبدی در راديو همراه

1 خرداد 1394

مجموعهء هفتگی «عصرانه با شاعران»

شعرک  و شعر مينيمال

29 ارديبهشت 1394

از سومين کنگره سکولاردموکرات ها تا مسئلهء اصلاح طلبی

گفتگوگر: رضا گوهرزاد ـ تلويزيون انديشه

27 ارديبهشت 1394

«چهره خانه»
فصل چهارم ـ از اميريه تا مهرآباد

بخش دوم ـ استخدام در مهر آباد
25 ارديبهشت 1394

مجموعهء هفتگی «عصرانه با شاعران»

اين هفته: يادی از محمدعلی سپانلو و سمبوليسم يک شعرش

22 ارديبهشت 1394

«واژه خانه»>>>

فرق دگرگون کردن و دگرگون شدن

فايل صوتی از برنامهء عليرضا ميبدی در راديو همراه

18 ارديبهشت 1394

از مجموعهء «جمعه گردی ها»>>>

18 ارديبهشت 1394

تفاوت های اسلاميسم در ترکيه و ايران

وضعيت اسلاميست های ايرانی در دوران پهلوی (در قامت نهضت آزادی و ملی ـ مذهبی ها و بخشی از جبههء ملی) بيشتر شبيه وضع اسلاميست های ترکيهء امروز بود. آنها، در راستای منحل ساختن حکومتی در عمل سکولار و استقرار حکومت اسلامی مورد نظر خودشان تا پای پيروزی بر حکومت سکولار رفتند و اميد هم داشتند که، در پی انحلال حکومت مشروطه، حکومت اسلامی خودشان را برقرار سازند اما، بخاطر وجود دينکاران مجتهد شيعهء مستقل از حکومت در ايران، قافيه را به آنها باختند.

فايل صوتی      فايل تصويری        فايل پی.دی.اف

«چهره خانه»
فصل چهارم ـ از اميريه تا مهرآباد

قسمت اول: غلامحسين ذاکری و کنکور دانشگاه
16ارديبهشت 1394

مجموعهء هفتگی «عصرانه با شاعران»

اين هفته: ابهام آفرينی با نمونه ای از شعر شهرام گراوندی

 در برنامهء عليرضا ميبدی در راديو همراه

15 ارديبهشت 1394

فيلم تاکسی جعفر پناهی ـ دروغ محمد جواد ظريف ـ آيندهء خاورميانه

در بخش اول برنامهء ياران ِ عليرضا ميبدی

15 ارديبهشت 1394

«واژه خانه»>>>

دگرگونی يا اصلاح؟

فايل صوتی از برنامهء عليرضا ميبدی در راديو همراه

11 ارديبهشت 1394

از مجموعهء «جمعه گردی ها»>>>

11 ارديبهشت 1394

دعوای اصلی بر سر چيست؟

بنا بر اصولی ساده و تثبيت شده از لحاظ علمی می توانيم به رژيم اسلامی، بعنوان يک سيستم، نگريسته و چند و چون آن را بررسی کنيم؛ و بررسی ما می تواند ما را به اصلاح طلبی يا انحلال طلبی بکشاند، بی آنکه راه عبور و مرور و رفت و آمد ميان اين دو «جناح» بسته باشد. چه بسا اصلاح طلبانی که، پس از تلاش های گسترده و اميدوارانه، از اصلاح سيستم مطلوب شان مأيوس شده و، به عبارت ديگر، از آن قطع اميد می کنند و به جناح انحلال طلب می پيوندند و چه بسا انحلال طلبانی که با توجه به شرايط و امکانات از توفيق انحلال طلبی سر می خورند و به جناح اصلاح طلبان می پيوندند.

فايل صوتی      فايل تصويری        فايل پی.دی.اف

خاطرات ادبی و سياسی

در گفتگو با عليرضا ميبدی

بخش 1: 15 آبان 1392

بخش 2:  17 آبان 1392

فايل صوتی دو برنامهء بالا

بخش 3:  19 آبان 1392

بخش 4:  20 آبان 1392

بخش 5:  22 آبان 1392

فايل صوتی دو برنامهء بالا

بخش 6:  24 آبان 1392

بخش 7:  27 آبان 1392

فايل صوتی برنامهء بالا

بخش 8:  4 آذر 1392

بخش9: 6 آذر 1392

بخش 10: 15 آذر 1392

بخش 11: 18 آذر 1392

بخش 12: 25 آذر 1392

بخش 13: 27 آذر 1392

بخش 14: 29 آذر  1392

بخش 15: 6 دی 1392

بخش 16: 9 دی 1392

بخش 17: 16 دی 1392

بخش 18: 18 دی 1392

بخش 19: 20 دی 1392

بخش 20: 27 دی 1392

بخش 21: 30 دی 1392

بخش 22: 7 بهمن 1392

بخش 23: 9 بهمن 1392

بخش 24: 16 بهمن 1392

بخش 25: 18 بهمن 1392

بخش 26: 21 بهمن 1392

بخش 27: 2 اسفند 1392

بخش 28: 12 اسفند 1392

بخش 29: 14 اسفند 1392

بخش 30: 16 اسفند 1392

بخش 31 ـ 30 تير 1393

بخش 32 ـ 10 امرداد 1393

بخش 33 ـ 3 شهريور 1393

بخش 34 ـ 5 شهريور 1393

بخش 35ـ 10 شهريور 1393

بخش 36 ـ 17 شهريور 1393

بخش37 ـ 21 شهريور 1393

بخش 38 ـ  7 مهر  1393

بخش 39 - 9 آبان 1393

بخش 40 ـ 12 آبان 1393

بخش 41 ـ26 آبان 1393

بخش 42 ـ 3 آذر 1393

بخش 43 ـ 10 آذر 1393

بخش 44 ـ 17 آذر 1393

بخش 45 ـ 24 آذر 1393

بخش 46 ـ 1 دی 1393

بخش 47 ـ 8 دی 1393

بخش 48 ـ 22 دی 1393

بخش 49 ـ 29 دی 1393

نگاهی به تحولات روابط روشنفکران ايرانی با قدرت

(1)  (2)   (3)   (4)

گفتگوگر: حسين حجازی 

از 2  بهمن تا 7 اسفند 1392

نگاهی به چند تجربهء سياسی

گفتگو با اسماعيل نوری علا

پرسش ها از سايت توانا

ويدئو

بی پرده بی تعارف

با اسماعیل نوری علا

برنامه ای از مهدی فلاحتی

در صدای امريکا:

قسمت اول   قسمت دوم

جنبش سکولار دموکراسی ايران

================

================

© 2007    -    esmail@nooriala.com    -    Fax: 509-352-9630

99 StatCounter - Free Web Tracker and Counter 9

CSSD9